جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهصدای شب


امیر آرام

تو مثل صدای شب ساده و ساکت و لطیفی
مثل آهو تو نجیبی مثل رهگذر غریبی
اسم تو صدای بارون حرف من صدای رعده
تو که گرمی توی دستام وقتی دستام بی تو سرده
عمر جاوید این طلوع همیشه بوده
لطف لطیف تو برام رنگ سفیده
تو طلوعی واسه من برای دیدن
لحظه شکفتن و به هم رسیدن
عمر جاوید این طلوع همیشه بوده
لطف لطیف تو برام رنگ سفیده
تو طلوعی واسه من برای دیدن
لحظه شکفتن و به هم رسیدن
تو مثل صدای شب ساده و ساکت و لطیفی
مثل آهو تو نجیبی مثل رهگذر غریبی
اسم تو صدای بارون حرف من صدای رعده
تو که گرمی توی دستام وقتی دستام بی تو سرده
عمر جاوید این طلوع همیشه بوده
لطف لطیف تو برام رنگ سفیده
تو طلوعی واسه من برای دیدن
لحظه شکفتن و به هم رسیدن
عمر جاوید این طلوع همیشه بوده
لطف لطیف تو برام رنگ سفیده
تو طلوعی واسه من برای دیدن
لحظه شکفتن و به هم رسیدن
عمر جاوید این طلوع همیشه بوده
لطف لطیف تو برام رنگ سفیده
تو طلوعی واسه من برای دیدن
لحظه شکفتن و به هم رسیدن