جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهصبح میشه شب میشه


پوران

صبح میشه شب میشه
صبح میشه شب میشه
از اول شب دیده به در بود
وقتی اومدی صبح سحر بود
از بس دل و دل کردی غروب شد
هی سوختم و هی گفتی چه خوب شد
صبح میشه شب میشه
صبح میشه شب میشه

هر روز برا یک بوسه ی شیرین
دنبال خودت من رو دووندی
من را به هوای گل رویت
این گوشه و اون گوشه کشوندی
صبح میشه شب میشه
صبح میشه شب میشه

ای دل بشو عاقل دیگه بسه دیگه بسه
این وعده شکن پای فنای تو نشسته
ای دل بشو عاقل دیگه بسه دیگه بسه
این وعده شکن پای فنای تو نشسته
صبح میشه شب میشه
صبح میشه شب میشه
از اول شب دیده به در بود
وقتی اومدی صبح سحر بود
از بس دل و دل کردی غروب شد
هی سوختم و هی گفتی چه خوب شد
صبح میشه شب میشه
صبح میشه شب میشه
صبح میشه شب میشه
صبح میشه شب میشه