جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشیرین


خواننده: امیر آرام

مبادا روزی تو دلم گم بشی
مبادا یک شب بری پیدا نشی
گم بشی ماه بشی زیر زمین آب بشی
بری و پیدا نشی گم بشی پیدا نشی
شیرین شیرینم تویی مونس جونم تویی
نکنه یه روزی گم بشی پیدا نشی
بیا و همدمم باش مرهم درد من باش
بیا و دستم بگیر عاشق قلب من باش
هر چه که می نویسم یه رنگ تازه داره
تازه ترین ترانه ام بوی تن تو داره
شیرین شیرینم تویی مونس جونم تویی
نکنه یه روزی گم بشی پیدا نشی
مبادا روزی تو دلم گم بشی
مبادا یک شب بری پیدا نشی
گم بشی ماه بشی زیر زمین آب بشی
بری و پیدا نشی گم بشی پیدا نشی
شیرین شیرینم تویی مونس جونم تویی
نکنه یه روزی گم بشی پیدا نشی
بیا و همدمم باش مرهم درد من باش
بیا و دستم بگیر عاشق قلب من باش
هر چه که می نویسم یه رنگ تازه داره
تازه ترین ترانه ام بوی تن تو داره
شیرین شیرینم تویی مونس جونم تویی
نکنه یه روزی گم بشی پیدا نشی