جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشکوه دوست


مرضیه

شبی که مهمان تو بودم
به شکوه ای لب نگشودم
که شمع آن انجمن
نظر نبودش به من
همه نظر ها به نگاهت
به فتنه ی چشم سیاهت
همه سخن گوی تو
دل همه سوی تو
تو غافل ز من وز غم دل من
دل آسوده از درد و مشکل من
که چه ها دیدم از دست تو
ز بلای چشم مست تو
باید بروم شکوه از تو کنم با خدای جهان
رو سوی خدا آورم ز غمت ای بلای زمان
چه شد دل بریدی
مگر خود ندیدی
ز من آن همه مهربانی ها
مکن نا توانم
که من هم جوانم
ولی دیدم از تو جوانی ها
تو غافل ز من وز غم دل من
دل آسوده از درد و مشکل من
که چه ها دیدم از دست تو
ز بلای چشم مست تو
باید بروم شکوه از تو کنم با خدای جهان
رو سوی خدا آورم ز غمت ای بلای زمان
چه شد دل بریدی
مگر خود ندیدی
ز من آن همه مهربانی ها
مکن نا توانم
که من هم جوانم
ولی دیدم از تو جوانی ها