جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشوریده


ترانه سرا: سعدی
پریسا

از صومعه رختم به خرابات برآرید
گرد از من و سجاده و طاعات برآرید
آنان كه ریاضت كش و سجاده نشینند
گو همچو ملك سر به سماوات برآرید
رو ملك دوعالم به می یك شبه بفروش
گو زهد چهل ساله به هیهات برآرید
تا گرد ریا گم شود از دامن سعدی
رختش همه در آب خرابات برآرید