جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشهید


مازیار

شهید من شهید ما شهید بی زوال انسان
شهید گل شهید باغ شهید سربلند ایمان
آواز سبز تو آواز گلدسته
شفای گل با توست پایا و پیوسته
تکرار قلب تو با زایر خسته

ای شهید ای خاک تو تبرک شریف هر عشق
ای طلوع روشن رسالت شکفته در عشق
ای پناه خسته ها شکسته ها محتاج عشقت
ای بهار ای غنچه زار خونمرده آماج عشقت

شهید من شهید ما شهید بی زوال انسان
شهید گل شهید باغ شهید سربلند ایمان
تو یاور آهو همرنگ معصومی
دلیل هر فاتح غمخوار مغلوبی
با سایه ها دشمن با روشنی خوبی
شهید من شهید ما شهید بی زوال انسان
شهید گل شهید باغ شهید سربلند ایمان