جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشهوت


خواننده: داریوش

پدر آن شب اگر خوش خلوتی پیدا نمی کردی
تو ای مادر اگر آن شوخ چشمی ها نمی کردی
تو هم ای آتش شهوت، شرر بر پا نمی کردی
کنون من هم به دنیا بی نشان بودم.
پدر آنشب جنایت کرده ای... شاید نمی دانی
به دنیایم هدایت کرده ای... شاید نمی دانی
از این بابت خیانت کرده ای... شاید نمی دانی...