جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشهر فرنگ


خواننده: مرتضی

عجب قشنگه چشمات
شهر فرنگه چشمات
نگات که روش میرقصه
نگا وارنگه چشمات
عجب قشنگه چشمات
شهر فرنگه چشمات
نگات که روش میرقصه
رنگا وارنگه چشمات
ماهو ستاره داری تو آسمونه چشمات
انگار تو نوره خورشید رنگین کمونه چشمات
عجب قشنگه چشمات
شهر فرنگه چشمات
نگات که روش میرقصه
رنگا وارنگه چشمات
یه لحظه سبزه چمنی
یه لحظه بر باغ خزون
یهلحظه سایه ی بنفش
یه لحظه رنگه آسمون
تو دله شب سیاه سیاه
تو نوره روز شمشه طلا
تو سبزه سبزه سیره سیر
تو دریا نیلیه هوا
عجب قشنگه چشمات
شهر فرنگه چشمات
نگات که روش میرقصه
رنگا وارنگه چشمات
عجب قشنگه چشمات
شهر فرنگه چشمات
نگات که روش میرقصه
رنگا وارنگه چشمات

عجب قشنگه چشمات
عجب قشنگه چشمات
نگات پر از گفتنیه
مثله هزارو یک شبه
هزارو یک قصه داره
که از صفا لبا لبه
با اون نگات به من بگو
چشمایه تو چه رنگیه
قشنگ که اینجور نمیشه
بالاتر از قشنگیه
عجب قشنگه چشمات
شهر فرنگه چشمات
نگات که روش میرقصه
رنگا وارنگه چشمات
عجب قشنگه چشمات
شهر فرنگه چشمات
نگات که روش میرقصه
رنگا وارنگه چشمات
یه لحظه سبزه چمنی
یه لحظه بر باغ خزون
یهلحظه سایه ی بنفش
یه لحظه رنگه آسمون
تو دله شب سیاه سیاه
تو نوره روز شمشه طلا
تو سبزه سبزه سیره سیر
تو دریا نیلیه هوا

عجب قشنگه چشمات
شهر فرنگه چشمات
نگات که روش میرقصه
رنگا وارنگه چشمات
عجب قشنگه چشمات
شهر فرنگه چشمات
نگات که روش میرقصه
رنگا وارنگه چشمات