جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشرم بوسه


رامش

اون دو تا چشمات مثه ستاره
دل میشه صیدش به یک اشاره
حجب یه شرقی تو ی چشاته
شرم یه بوسه روی لباته

بودنت آیته
آیت روشنی
وسعت قصه ای
قصه ای گفتنی

بی تو من یک شبم
یک شب بی تپش
خسته ای منتظر
چشمه ای بی جهش

پل جدایی چرا
نشسته در بین ما
بیا که بی تو دلم
میمیره اینجا

اون دو تا چشمات مثه ستاره
دل میشه صیدش به یک اشاره
حجب یه شرقی تو ی چشاته
شرم یه بوسه روی لباته

چشم تو راز شب
راز یک ساحله
موی تو بوی گل
وسعت جنگله
بی من خسته ام
خسته ی لحظه ها
مرده در چشم من
غربت برکه ها

پل جدایی چرا
نشسته در بین ما
بیا که بی تو دلم
میمیره اینجا

چشم تو راز شب
راز یک ساحله
موی تو بوی گل
وسعت جنگله
بی من خسته ام

خسته ی لحظه ها
مرده در چشم من
غربت برکه ها

پل جدایی چرا
نشسته در بین ما
بیا که بی تو دلم
میمیره اینجا