جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشرط با ساغر


سیما بینا

من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم
من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم
محتسب داند که من این کارها کمتر کنم
من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها
من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها
توبه از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم
لاله ساغرگیر و نرگس مست و بر ما نام فسق
داوری دارم بسی یارب که را داور کنم ؟
که را داور کنم ؟
عهد وپیمان فلک را نیست چندان اعتبار
ای .
عهد و پیمان فلک را نیست چندان اعتبار
ای ......
عهد با پیمانه بندم شرط با ساغر کنم
شرط با ساغر کنم
عهد و پیمان فلک را نیست چندان اعتبار
عهد با پیمانه بندم شرط با ساغر کنم
شرط با ساغر کنم