جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشد زندگانی


خواننده: دلکش

شد زندگانی زندان من دریای اشک چشمان من
ای عمر شیرین ازتوسیرم بگذر از من تا بمیر م
************
شد زندگانی زندان من دریای اشک چشمان من
ای عمر شیرین ازتوسیرم بگذر از من تا بمیر م
*************
آخر دیدم با چشم دلزندگی دام فریب است
ما را زین دام جز دردو رنج کی قسمت ازتونصیب است
من افسرده ام
من آزرده ام
از زندگانی خود تو میدانی در جوانی درجوانی