جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشب که شد


امیر آرام

شب که میشه تو همچین یواش یواشپاورچین
گلهای باغ عشقو برای من تو ور چین
بغل بغل اقاقی چیزی نمونده باغی
برای آخر شب برات میشم یه ساقی
کنار چشمه ی عشقمی از لبات مینوشم
سحر که شد تنت رو با بوسه هام میپوشم
کنار چشمه ی عشقمی از لبات مینوشم
سحر که شد تنت رو با بوسه هام میپ.شم
تا غم فراموش بشه شادی هم آغوش بشه
سکوت غم تو چشمات بلا جام می نوش بشه
تا غم فراموش بشه شادی هم آغوش بشه
سکوت غم تو چشمات بلا جام می نوش بشه

شب که میشه تو همچین یواش یواشپاورچین
گلهای باغ عشقو برای من تو ور چین
بغل بغل اقاقی چیزی نمونده باغی
برای آخر شب برات میشم یه ساقی
کنار چشمه ی عشقمی از لبات مینوشم
سحر که شد تنت رو با بوسه هام میپ.شم
کنار چشمه ی عشقمی از لبات مینوشم
سحر که شد تنت رو با بوسه هام میپ.شم
تا غم فراموش بشه شادی هم آغوش بشه
سکوت غم تو چشمات با جام می نوش بشه
تا غم فراموش بشه شادی هم آغوش بشه
سکوت غم تو چشمات با جام می نوش بشه
شب که میشه تو همچین یواش یواشپاورچین
گلهای باغ عشقو برای من تو ور چین
بغل بغل اقاقی چیزی نمونده باغی
برای آخر شب برات میشم یه ساقی
شب که میشه تو همچین یواش یواشپاورچین
گلهای باغ عشقو برای من تو ور چین
بغل بغل اقاقی چیزی نمونده باغی
برای آخر شب برات میشم یه ساقی
شب که میشه تو همچین یواش یواشپاورچین
گلهای باغ عشقو برای من تو ور چین
بغل بغل اقاقی چیزی نمونده باغی
برای آخر شب برات میشم یه ساقی
شب که میشه تو همچین یواش یواشپاورچین
گلهای باغ عشقو برای من تو ور چین
بغل بغل اقاقی چیزی نمونده باغی
برای آخر شب برات میشم یه ساقی