جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشب سربی


ترانه سرا: اکبرآزاد
نیما مسیحا

همه ی شهر و خبر کن یه شبی.
با نگاهت شور و شر کن یه شبی.
شیشه ی ستاره رو سنگی بزن.
تو آتیش بازی خطر کن یه شبی.
کار دستای تو کارستونیه
دنیا رو زیر و زبر کن یه شبی
کاری کن که ابرا بارون بزنن.
بایر زمین رو تر کن یه شبی.
همه ی شهر و خبر کن یه شبی.
با نگاهت شور و شر کن یه شبی.
شیشه ی ستاره رو سنگی بزن.
تو آتیش بازی خطر کن یه شبی.
دشنه ها دست کدوم خیانتن
کتف بستمو سپر کن یه شبی
همه فکر موندن روشنین
شب سربی رو سحر کن یه شبی.
همه ی شهر و خبر کن یه شبی.
با نگاهت شور و شر کن یه شبی.
شیشه ی ستاره رو سنگی بزن.
تو آتیش بازی خطر کن یه شبی.
کار دستای تو کارستونیه.
دنیا رو زیر و زبر کن یه شبی
کاری کن که ابرا بارون بزنن.
بایر زمین رو تر کن یه شبی.
همه ی شهر و خبر کن یه شبی.
با نگاهت شور و شر کن یه شبی.
شیشه ی ستاره رو سنگی بزن.
تو آتیش بازی خطر کن یه شبی..