جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشب زنده داری


خواننده: هایده

سفره عشق
جدایی از حد که بخواد بگذرهفاصل بین ما یه دیوار میشه
قهر اگر با کینه سازش کنهدل به خودآزاری گرفتار میشه
ما که باهم زندگی رو ساختیمسفره عشقو باهم انداختیم
تکیه به هم دادیم و با سادگیگریه کنون دل رو به هم باختیم
حیفه به پایان برسه عشقمونبه مرز حرمان برسه عشقمون
مست غروره همه تاروپودمغرور تو ارزونی وجودت
این دستای من تو اونارو بگیرتو فاتح و من توی چنگت اسیر
گریه من اگر که مقصود توستمسکن روح تب آلود توست
این اشکای من چشماتو وابکنمرگ غرورم تو تماشا بکن
ما که باهم زندگی رو ساختیمسفره عشقو باهم انداختیم
تکیه به هم دادیم و با سادگیگریه کنون دل رو به هم باختیم
حیفه به پایان برسه عشقمونبه مرز حرمان برسه عشقمون
جدایی از حد که بخواد بگذرهفاصل بین ما یه دیوار میشه
قهر اگر با کینه سازش کنهدل به خودآزاری گرفتار میشه
ما که باهم زندگی رو ساختیمسفره عشقو باهم انداختیم
تکیه به هم دادیم و با سادگیگریه کنون دل رو به هم باختیم
حیفه به پایان برسه عشقمونبه مرز حرمان برسه عشقمون
حیفه به پایان برسه عشقمونبه مرز حرمان برسه عشقمون
حیفه به پایان برسه عشقمونبه مرز حرمان برسه عشقمون
حیفه به پایان برسه عشقمونبه مرز حرمان برسه عشقمون