جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشب بود بیابان بود


فریدون فرخزاد
پوران
شهرام شب پره

شب بود بیابان بود زمستان بود
بوران بود سرمای فراوان بود
یارم در آغوشم هراسان بود
از سردی افسرده و بی‌جان بود
از بهر آن سیمینبر خوشگل
از جسم و جان خود بودم غافل
میکوشیدم بهرش از جان و دل
میبردمش با خود سوی منزل
گیسویش، از باد و باران گشته آشفته
در مویش گویی مروارید غلتان خفته
طی شد راه دشوار، آخر بر من و یار
با بوسه‌ای گرمی به او دادم
با لبهای چون قند، بر رویم زد لبخند
برد آنهمه رنج و غم از یادم

شب بود بیابان بود از آلبوم: بوی دیروز ۱۵


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2012-05-06 19:11:40


شب بود بیابان بود از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2014-04-02 22:23:55