جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشاد و شاد


خواننده: گوگوش

شاد و شاد و شاد و شادم
از غمها آزادم
دم و دم و دم غنیمت
زندگی یعنی محبت
قهر و قهر و قهر ناز و ناز و ناز
یه خروار ادا هفت آسمون ناز
واسه چی خوبه دل هوسباز؟
دوس دارم بگیم بخندیم
در بروی غم ببندیم

شاد و شاد و شاد و شادم
از غمها آزادم
شاد و شاد و شاد و شادم
از غمها آزادم
دوس دارم بگیم بخندیم
در بروی غم ببندیم

شاد و شاد و شاد و شادم
از غمها آزادم
دم و دم و دم غنیمت
زندگی یعنی محبت

قهر و قهر و قهر ناز و ناز و ناز
یه خروار ادا هفت آسمون ناز
واسه چی خوبه دل هوسباز؟
دوس دارم بگیم بخندیم
در بروی غم ببندیم...

شاد و شاد و شاد و شادم
از غمها آزادم
شاد و شاد و شاد و شادم
از غمها آزادم
دوس دارم بگیم بخندیم
در بروی غم ببندیم...