جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشادی مکن


احسان خواجه امیری

فریاد که از عمر جهان هر نفسی رفت
دیدیم کز این جمع پراکنده کسی رفت
شادی مکن از زادن و شیون مکن از مرگ
زین گونه بسی آمد و زین گونه بسی رفت
این عمر سبک سایه ما بسته به آبیست
دودی ز سر شمع پرید و نفسی رفت
نفسی رفت ...