جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسکوت خوب


خواننده: مهستی

کاری نکن تا دلم از زندگی سیر بشه
عاشق دیوونه در این آرزو پیر بشه
وای دیر بشه
آه شب و نیمه شب ناله شبگیر بشه
عشق تو کم کم براش یه روز نفسگیر بشه
وای دیر بشه
لب روی لب گذاشتن و دم نزدن تا به کی
سوختن و شعله به عالم نزدن تا به کی
شب همه شب بیداری و غم روی غم گذاشتن
سکوت خواب تو رو بر هم نزدن تا به کی
وای تا به کی
منم که همراه تو چون سایه ام جدا نکن راهتو از راه من
اگر که آهم بره تا آسمون عرش خدا میلرزه از آه من
آه من
کاری نکن تا دلم از زندگی سیر بشه
عاشق دیوونه در این آرزو پیر بشه
وای دیر بشه
آه شب و نیمه شب ناله شبگیر بشه
عشق تو کم کم براش یه روز نفسگیر بشه
وای دیر بشه
لب روی لب گذاشتن و دم نزدن تا به کی
سوختن و شعله به عالم نزدن تا به کی
شب همه شب بیداری و غم روی غم گذاشتن
سکوت خواب تو رو بر هم نزدن تا به کی
لب روی لب گذاشتن و دم نزدن تا به کی
سوختن و شعله به عالم نزدن تا به کی
شب همه شب بیداری و غم روی غم گذاشتن
سکوت خواب تو رو بر هم نزدن تا به کی