جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسوت کبوتر


سیما بینا

سر کوه بلند پای مزارم
به گل چیدن میون سبزه زارم
اگر صد گل بیایه در کنارم (گل لاله)
ازی گلها نیایه بوی یارم (گل لاله)
لاله، ن‍اله که لاله لاله زاره، گل لاله، گل لاله
(بهار عاشقان دیدار یاره، گل لاله)
(بهار عاشقان دیدار یاره، گل لاله)
خودم سبزه که یارم سبزه پوشه
خودم گل دستم و یار گلفروشه

دو چشمش سنگ و ابرویش ترازو (گل لاله)
به نرخ زعفرون گل می فروشه (گل لاله)
(میرم کوه و صحرا بگردم گلم
به یاد تو تنها بگردم گلم)
(بگیرم زلاله پیاله که لاله لاله زاره گل لاله، گل لاله)
(بهار عاشقان دیدار یاره، گل لاله)
سر کوه بلن تا کی نشینم
که لاله سر بر آره مو بچینم

که لاله بی وفایه بی وفایه (گل لاله)
نمی دونم کدوم گل را بچینم (گل لاله)
(میرم کوه و صحرا بگردم گلم
به یاد تو تنها بگردم گلم)
(بگیرم زلاله پیاله که لاله لاله زاره گل لاله، گل لاله)
(بهار عاشقان دیدار یاره، گل لاله)