جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسلسله مو


الهه

آن سلسله مو آید اگر بر سر بازار
بازار شود از نفسش تازه چو گلزار
آن سلسله مو آید اگر بر سر بازار
بازار شود از نفسش تازه چو گلزار
یکتا گل گلشن بود از دل بنماید
هردم بودم دیده بر او خسته و بیدار
یکتا گل گلشن بود از دل بنماید
هردم بودم دیده بر او خسته و بیدار
از هجرت بی قرارم
از دیده اشکبارم
از غمت هرشب در انتظارم
درد ظالم بی گدارم
ای سلسله مو آی سلسله مو از اینجا گذر کن
از اینجا گذر کن
از اینجا گذر کن
از اینجا گذر کن
آی گیسو کمند آی ابرو کمون تو مرا مکشان
تو مرا مکشان
تو مرا مکشان
تو مرا مکشان
ما هم عاشقیم بر ما هم نظر کن
ما هم عاشقیم بر ما هم نظر کن
آن سلسله مو آید اگر بر سر بازار
بازار شود از نفسش تازه چو گلزار
آن سلسله مو آید اگر بر سر بازار
بازار شود از نفسش تازه چو گلزار
یکتا گل گلشن بود از دل بنماید
هردم بودم دیده بر او خسته و بیدار
یکتا گل گلشن بود از دل بنماید
هردم بودم دیده بر او خسته و بیدار