جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسقوط


خشایار اعتمادی

سقوط رو دوست دارم اگه صاف بیوفتم زیر پات
عاشق موندم اگه جون بکنم پیش نگات
شکنجه رو می خوام اگه دلیلش اخم تو باشه
گریه رو به جون می خرم که خنده سهم تو باشه
حتی اگه دلت عاشق نشه
رفیق لحظه هاتم ، عاشق و عاشقونه
با من مثل من باش ، دیوونه دیوونه
شریک غصه هاتم ،تا پای جون باهاتم
بیا باورم کن ، نخواستی پر پرم کن
غصه رو دوست دارم اگه تویی دلیل آه من
زندون رو دوست دارم اگه عشق تو گناه من
هراس رو دوست دارم اگه خشم تو تقدیر منه
عذاب رو دوست دارم اگه عشق تو زنجیر منه
حتی اگه دلت عاشق نشه
رفیق لحظه هاتم ، عاشق و عاشقونه
با من مثل من باش ، دیوونه دیوونه
شریک غصه هاتم ،تا پای جون باهاتم
بیا باورم کن ، نخواستی پر پرم کن
حتی اگه دلت عاشق نشه
حتی اگه دلت عاشق نشه
حتی اگه دلت عاشق نشه .....