جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسر به هوا


ترانه سرا: ژاکلین
شهره

نگاهم از نگاهش تا جدا شد یهو سر به هوا شد یهو سر به هوا شد
نمی دونمچطور شد که بلا شد یهو سر به هوا شد یهو سر به هوا شد
سر به هواست می دونم
خیلی بلا ست می دونم
می خوام دل بکنم نمی شه کار کار خداست می دونم
سر به هواست می دونم
خیلی بلاست می دونم
می خوام دل بکنم نمی شهکار خداست می دونم
تا که دست من از دستش سوا شد یهو سر به هوا شد یهو سر به هوا شد
نگاهش دیدم که بی وفا شد یهو سر به هوا شد یهو سر به هوا شد
سر به هواست می دونم
خیلی بلا ست می دونم
می خوام دل بکنم نمی شه کار کار خداست می دونم
سر به هواست
خیلی بلاست
می خوام دل بکنم نمی شه
کار خداست می دونم
نگاهم از نگاهش تا جدا شد یهو سر به هوا شد یهو سر به هوا شد
نمی دونمچطور شد که بلا شد یهو سر به هوا شد یهو سر به هوا شد

سر به هواست می دونم
خیلی بلا ست می دونم
می خوام دل بکنم نمی شه کار کار خداست می دونم
سر به هواست می دونم
خیلی بلا ست می دونم
می خوام دل بکنم نمی شه کار خداست می دونم
قسمم می ده به عشقی که داره
می گه با هیچ کسی کاری نداره
می گه حس حسودی که تو سرماست
مرد همیشه از زن در فراره
می گم والا قسم به دین و ایمون
عشق تو شده بلای این جون
نبودنت یه درد بودنت رنج
چرا می ره تو جلدت یهو شیطون

سر به هواست می دونم
خیلی بلا ست می دونم
دل بکنم نمی شه کار خداست می دونم

سر به هواست
خیلی بلا ست
دل بکنم نمی شه
کار خداست می دونم