جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسرگردون


خواننده: عباس قادری

حرفاتو حاشا نکن باز منو رسوا نکن
با وعده دروغین خون به دل ما نکن
حرفاتو حاشا نکن باز منو رسوا نکن
با وعده دروغین خون به دل ما نکن
بیا پیشم بمون مشو نامهربون منو سر نگردون
بیا پیشم بمون مشو نامهربون منو سر نگردون
تو نگین اشکام دونه دونه از نو تو چشام نشوندی
روز آشنایی گفتی از جدایی دلمو سوزوندی
بیا پیشم بمون مشو نامهربون منو سر نگردون
بیا پیشم بمون مشو نامهربون منو سر نگردون
همه امیدم فنا شد که دلم به مرگش رضا شد
مرغ آرزوهام چه آسون از قفس دوباره رها شد
بیا پیشم بمون مشو نامهربون منو سر نگردون
بیا پیشم بمون مشو نامهربون منو سر نگردون
حرفاتو حاشا نکن باز منو رسوا نکن
با وعده دروغین خون به دل ما نکن
حرفاتو حاشا نکن باز منو رسوا نکن
با وعده دروغین خون به دل ما نکن
بیا پیشم بمون مشو نامهربون منو سر نگردون
بیا پیشم بمون مشو نامهربون منو سر نگردون
بیا پیشم بمون مشو نامهربون منو سر نگردون
بیا پیشم بمون مشو نامهربون منو سر نگردون