جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسرتو بالا کن


خواننده: مرتضی

سرتو بالا کن بالا
یه نگاه به ما کن به ما
سرتو بالا کن بالا
یه نگاه به ما کن
سر تو بالا کن بالا کن بالا
یک نگاه به ما کن به ما کن به ما
سر تو بالا کن بالا کن بالا
یک نگاه به ما کن به ما کن به ما
بازم داره شب میادبازم داره تب میاد
در آرزوی لبات جونم به این لب میاد
اگه دلت سنگ باشهدلم برات تنگ میشه
اگه با من قهر کنی اون وقت دیگه جنگ میشه
جنگ میشه
جون فدای قد و بالات جون فدای چشم سیات
ای موی تو مثل طلا نگاه تو برق بلا
عمر منی جون منی امشب و مهمون منی
گل من و بهار من فصل زمستون منی
آااااااااه
سر تو بالا کن بالا کن بالا
یک نگاه به ما کن به ما کن به ما
سر تو بالا کن بالا کن بالا
یک نگاه به ما کن به ما کن به ما
سرتو بالا کن بالا
یه نگاه به ما کن به ما
سرتو بالا کن بالا
یه نگاه به ما کن

بازم داره شب میادبازم داره تب میاد
در آرزوی لبات جونم به این لب میاد
اگه دلت سنگ باشهدلم برات تنگ میشه
اگه با من قهر کنی اون وقت دیگه جنگ میشه
جنگ میشه
سر تو بالا کن بالا کن بالا
یک نگاه به ما کن به ما کن به ما
سر تو بالا کن بالا کن بالا
یک نگاه به ما کن به ما کن به ما
جون فدای قد و بالات جون فدای چشم سیات
ای موی تو مثل طلا نگاه تو برق بلا
عمر منی جون منی امشب و مهمون منی
گل من و بهار من فصل زمستون منی
آااااااااه
سر تو بالا کن بالا کن بالا
یک نگاه به ما کن به ما کن به ما
سر تو بالا کن بالا کن بالا
یک نگاه به ما کن به ما کن به ما
سر تو بالا کن بالا کن بالا
یک نگاه به ما کن به ما کن به ما
سر تو بالا کن بالا کن بالا
یک نگاه به ما کن به ما کن به ما