جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهساقی


خواننده: مازیار

امشب دلی شکسته دارمساقی
چشمی به خون نشسته دارمساقی
دردیکهجزمیتودرماننیست
حرفی که دیگر از کسی پنهان نیست
امشب دلی شکسته دارمساقی
چشمی به خون نشسته دارمساقی
امشب دلم سبو، سبو می خواهد
گیرا تر از دوچشماومی خواهد
امشب دلی شکسته دارمساقی
چشمی به خون نشسته دارمساقی
ای وای اگر شکستهدلبرگردم
در پیشتم اگر خجل برگردم
دیگرستاره ای ندارمساقی
صبح دوباره ایندارمساقی
امشب دلی شکسته دارمساقی
چشمی به خون نشسته دارمساقی