جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهساده دل


عارف

ساده دل ساده
دل این منم اون ساده
دل که به عشقت داده دل
ای نگاه کن زیر پات زیر پات افتاده دل
ای به دل اتیش نزن عشق تو امیدشه
غم شده مهمون دل چه عزیزی پیششه
ای به دل اتیش نزن عشق تو امیدشه
غم شده مهمون دل چه عزیزی پیششه
ساده دل هرگز نمیگفت
از شب و شب غصه بیخوابی هاش
ساده دل ساده دل
ساده دل فهمیده بود تو عاشقی صادق نمیمونی باهاش
ساده دل
یک شب عاشق تر شدو راهی میخونه شد
باده خورد و گریه کرد
عاقبت دیونه شد
ساده دل
پشت خونت امده سر به دیوارا زده
عاشق عشق تو بود
با همون خوب و بدش
این منم اون ساده دل که به عشقت داده دل
ای نگاه کن زیر پا زیر پات افتاده دل
ساده دل ساده دل
ساده دل هرگز نمیگفت
از شب و شب غصه بیخوابی هاش
ساده دل ساده دل
ساده دل فهمیده بود تو عاشقی صادق نمیمونی باهاش
ساده دل
اون یه رنگ نابلد دل به عشقت دادو رفت
سر به کوه و دره زد
این منم اون ساده دل
که به عشقت داده دل
ای نگاه کن زیر پا زیر پات
افتاده دل ای به دل اتیش نزن
عشق تو عمری بشه غم شده مهمون دل
چه عزیزی پیششه
ای به دل اتیش نزن
عشق تو عمری بشه
غم شده مهمون دل
چه عزیزی پیششه