جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهزیر سر یار بلند شده


فتانه

زیر سر یار بلند شده فکر فریب من شده
زیر سر یار بلند شده فکر فریب من شده
ای دل من هیچی نگو هرچی دیدی به روت نیار
حالا که شناس شهر شد با من برید و قهر شد
حالا که شناس شهر شد با من برید و قهر شد
اول کار دوسم می داشت این جوری تنهام نمی ذاشت
اول کار دوسم می داشت این جوری تنهام نمی ذاشت
حالا دیگه دورش شلوغه منو این وسط می خواد چیکار؟
منو این وسط می خواد چیکار؟
حالا که شناس شهر شد با من برید و قهر شد
حالا که شناس شهر شد با من برید و قهر شد
روزو روزو نشناسه می گفت
اگه چیزی می خواست نمی گفت
روزو روزو نشناسه می گفت
اگه چیزی می خواست نمی گفت
حالا دیگه ابرم میکنه
بشین و پاشو ببر و بیار
بشین و پاشو ببر و بیار
حالا که شناس شهر شد با من برید و قهر شد
حالا که شناس شهر شد با من برید و قهر شد