جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهزلف کج


خواننده: پریسا

عقرب زلف کجت با قمر قرینه
تا قمر در عقربه ، کار ما چنینه

کیه کیه در می زنه من دلم می لرزه
درو با لنگر می زنه من دلم می لرزه

ای پری بیا در کنار ما
جان خسته را مرنجان

از برم مرو ، خصم جان مشو
تا فدای تو کنم جان

از برم مرو ، خصم جان مشو
تا فدای تو کنم جان

نرگسِ مستِ تو و بخت من خرابه
بخت من از تو و چشم تو از شرابه

کیه کیه در می زنه من دلم می لرزه
درو با لنگر می زنه من دلم می لرزه

ای پری بیا در کنار ما
جان خسته را مرنجان

از برم مرو ، خصم جان مشو
تا فدای تو کنم جان

از برم مرو ، خصم جان مشو
تا فدای تو کنم جان

زلف کج از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


زلف کج از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


عقرب زلف کجت از آلبوم: بوی دیروز ۱۰


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان