جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهزخم


ستار

حس داشتنت یه آن بود
عمر یه لحظه کوتاه
عمر کوتاه یه لبخند
فرصت یک نفس و آه
اگه صد سال تو را داشتم
برام انگار یه نفس بود
با تو آسمونا داشتن
اگه خون ام یه قفس بود
لحظه های موندن تو اگه زود بود یا اگه دیر
معنی یه لحظه میداد
لحظه عبور یک تیر
بودنت شروع یه زخم
از عبور لحظه ها بود
زخم دوست داشتنی من
واسه مرگ بی صدا بود
حس از دست دادن تو
حس از دست رفتنم بود
لحظه سوزش این زخم
سردی مرگ تو تنم بود
وقت خوب داشتن تو
هر چی بودزیاد یا کم بود
عمر من بود که تموم شد
یه نفس بودیه دم بود
عمر من از تو تموم شد
یه نفس بود و یه دم بود
یه نفس بود و یه دم بود
یه نفس ....