جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهروی تو زیبا


دلکش

مرو مرو بیا بیا
دل می جوید تو را
بی تو شد بزمم بی صفا
بی تو شد جان از تن جدا
بشنو از سازم این نوا
بشنو از قلبم این نوا
مرو مرو بیا بیا
روی تو زیبا شده
آفت دلها شده
وای از من تا این دل
شیدا شده در عالم
رسوا شده وای از تو
روی تو زیبا شده
آفت دلها شده
وای از من تا این دل
شیدا شده در عالم
رسوا شده وای از تو
روی تو زیبا شده
آفت دلها شده
وای از من تا این دل
شیدا شده در عالم
رسوا شده وای از تو
روی تو زیبا شده
آفت دلها شده
وای از من تا این دل
شیدا شده در عالم
رسوا شده وای از تو
روی تو زیبا شده
آفت دلها شده
وای از من تا این دل
شیدا شده در عالم
رسوا شده وای از تو
روی تو زیبا شده
آفت دلها شده
وای از من تا این دل
شیدا شده در عالم
رسوا شده وای از تو