جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهروم صحرا


روانبخش

لا لا لا لا
روم صحرا من خسته
بچینم گل دسته دسته
آیوم به خونه تو نازنینم
لبام پر از خنده و دلم شکسته
بی نصیبم نازی جان
بی تو غریبم نازی جان
پیش چشمام میرود
حجله رقیبم نازی جان
خداوندا دل زارم
شده پر خون
ز غم دیگر سفر کنم
در پی یار دیگر
طلا گیرم قدش را ز پا تا سر
بی نصیبم نازی جان
بی تو غریبم نازی جان
پیش چشمام میرود
حجله رقیبم نازی جان
بی نصیبم نازی جان
بی تو غریبم نازی جان
بی تو غریبم نازی جان
روم صحرا من خسته
بچینم گل دسته دسته
آیوم به خونه تو نازنینم
لبم پر از خنده و دلم شکسته
بی نصیبم نازی جان
بی تو غریبم نازی جان
بی تو غریبم نازی جان
پیش چشمام میرود حجله
رقیبم نازی جان
بی نصیبم نازی جان
بی تو غریبم نازی جان