جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهرهاب


ترانه سرا: سعدی
پریسا

حدیث زهد رها كن كه آن ره دگران است
تو بندگی خدا كن بدان قدر كه توانی
هزار خسته از این ره فرو شدند و ندیدند
ز بوی دوست نسیمی، زكوی دوست نشانی