جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهرندانه_شور


مرضیه

رندانه زود خیزید
غوغا کنیم غوغا
هرجا که عاقلی هست
شیدا کنیم شیدا
رندانه زود خیزید
غوغا کنیم غوغا
هرجا که عاقلی هست
شیدا کنیم شیدا
شیدا کنیم شیدا
شیدا کنیم شیدا
در پرده چند رقصیم
تا خویشتن پرستیم
دستی زنیم دستی
افشا کنیم افشا
دستی زنیم دستی
افشا کنیم افشا
در کوی نیک نامان
در کوی نیک نامان
نام و نشان نداریم
خود را ز ننگ هستی
رسوا کنیم رسوا
خود را ز ننگ هستی
رسوا کنیم رسوا
در ره گذری نیست
تو دیوانه ندانی
آااااااه
گمگشته ز خود
عاشق مستانه ندانی
آااااااه
آااااااه
جمعی شده حیران
ز تو پرسند کجایی
این شاهد دل کیست
به کاشانه نداری
آااااااه
آااااااه
بت خانه گر تهی شد
فکر دگر نماییم
در کوی می پرستان
مأوا کنیم مأوا
بت خانه گر تهی شد
فکر دگر نماییم
در کوی می پرستان
مأوا کنیم مأوا
مأوا کنیم مأوا
مأوا کنیم مأوا
تا چند پرس پرسان
از کو به کو دویدی
گمگشته ی نهانی
پیدا کنیم پیدا
گمگشته ی نهانی
پیدا کنیم پیدا
هر مرده دل که باشد
هر مرده دل که باشد
آریم در خرابات
جامی ز می کشانیم
احیا کنیم احیا
جامی ز می کشانیم
احیا کنیم احیا
جامی ز می کشانیم
احیا کنیم احیا
جامی ز می کشانیم
احیا کنیم احیا