جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهرقیب تازه


الهه

تازگیها توی ده ما دخترکی پیدا شده
لا لای لای
شیدا شده
بلای دلها شده
هر کی دیده اندام او را واله و شیدا شده
لا لای لای
شیدا شده
در این ده غوغا شده
این فسونگر بلا یارب از کجا پیدا شده
بر سر سودای او توی دهکده دعوا شده
با نگاه مثل باز
صد تا دل کرده شکار
با نگاه مثل باز
صد تا دل کرده شکار
نامزد من بی قرار ان دلبر رعنا شده
لا لای لای
رسوا شده
گریزان از ما شده
از غم او شده مجنون روانه صحرا شده
لا لای لای
رسوا شده
به من چه شیدا شده
یارب از من کرده دوری

خدا دلم تنها شده
لا لای لای
تنها شده اسیر غمها شده
قصه ما نقل مجلس توی ده بالا شده
لا لای لای
غوغا شده
چه شوری بر پا شده

این فسونگر بلا یارب از کجا پیدا شده
بر سر سودای او توی دهکده دعوا شده
دل میگه فرار کنم
ای خدا چیکار کنم
چیکار کنم بمونم,فرار کنم
ترک این دیار نکن
بی سبب فرار نکن
دل من تنها شده
خدایا تنها شده
خدایا تنها شده
یار من شیدا شده
خدایا شیدا شده
خدایا شیدا شده

این فسونگر بلا یارب از کجا پیدا شده
بر سر سودای او توی دهکده دعوا شده