جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهرقص شکوفه ها


الهه

آی اگر تماشایی تو بیا به صحرا روی چمن بنگر
چهره گل شکفته لاله به کف گرفته خنده به لب ساغر
رقصد چون گل خندد مینا
قمری نالان بلبل گویا
رقص شکوفه بر سر سبزه کرده چو می مستم
خنده ساغر عشوه ساقی برده به لب دستم
رقصد چون گل خندد مینا
قمری نالان بلبل گویا