جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنا رفیق


خواننده: مرتضی

نارفیقی تو اگه خونه خرابم بکنی
اگه تو میخونه محتاج شرابم بکنی
من می خوام قصه عشقو بنویسی واسه من
عاشق عشقای خوشبخت کتابم بکنی
تو باید تو این بهاری که گلهاش کاغذی اند
عاشق رازقی و عطر گلابم بکنی
نمی خوام خار بشم خار بیابون غریب
نارفیقی اگه پابند سرابم بکنی
نارفیقی تو اگه خونه خرابم بکنی
اگه تو میخونه محتاج شرابم بکنی
پیرتم،اسیرتم،عاشق دیونگیتم
نیاد اون روز که گرفتار عذابم بکنی
دیگه هذیون شده حرفام،دیگه آروم نمی شم
اگه مهمون به سبو سبو شرابم نکنی
تو باید تو این بهاری که گلهاش کاغذی اند
عاشق رازقی و عطر گلابم بکنی
نمی خوام خار بشم خار بیابون غریب
نارفیقی اگه پابند سرابم بکنی
نارفیقی تو اگه خونه خرابم بکنی
اگه تو میخونه محتاج شرابم بکنی
من می خوام قصه عشقو بنویسی واسه من
عاشق عشقای خوشبخت کتابم بکنی
تو باید تو این بهاری که گلهاش کاغذی اند
عاشق رازقی و عطر گلابم بکنی
نمی خوام خار بشم خار بیابون غریب
نارفیقی اگه پابند سرابم بکنی
نارفیقی تو اگه خونه خرابم بکنی
اگه تو میخونه محتاج شرابم بکنی
من می خوام قصه عشقو بنویسی واسه من
عاشق عشقای خوشبخت کتابم بکنی