جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهرشید خان


فولکلور خراسان
خواننده: پری زنگنه

امروز دو روزه للو، فردا سه روزه لو
رشید نیومد للو، دلم می سوزه لو

های های رشید خان - سردار کل قوچان
های های رشید خان - سردار کل قوچان

رفتی نگفتی للو، یه یاری دارم لو
در شهر غربت للو، دلداری دارم لو

های های رشید خان - سردار کل قوچان
های های رشید خان - سردار کل قوچان

رشید خان از آلبوم: بوی دیروز ۵


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


رشید خان از آلبوم: گل افشان ۲


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


رشید خان از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


رشید خان از آلبوم: دیار ۳


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


رشید خان ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان