جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهرشید خان


فولکلور خراسان
پری زنگنه

امروز دو روزه للو، فردا سه روزه لو
رشید نیومد للو، دلم می سوزه لو

های های رشید خان - سردار کل قوچان
های های رشید خان - سردار کل قوچان

رفتی نگفتی للو، یه یاری دارم لو
در شهر غربت للو، دلداری دارم لو

های های رشید خان - سردار کل قوچان
های های رشید خان - سردار کل قوچان

رشید خان از آلبوم: بوی دیروز ۵


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2009-12-05 08:52:50


رشید خان از آلبوم: گل افشان ۲


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-03-19 03:35:05


رشید خان از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-11-04 03:13:26


رشید خان از آلبوم: دیار ۳


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-10-15 04:52:47


رشید خان ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-11-14 02:50:46