جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهرباعیات


فرهاد

هرچند ز کار خود خبر دار نیم
بیهوده تماشاگر گلزار نیم
بر حاشیه‌ی کتاب چون نقطه‌ی شک
بی کار نیم اگر چه در کار نیم
امروز در این شهر چو من یاری نی
آورده به بازار و خریداری نی
آنکس که خریدار بدو رایم نی
وانکس که بدو رای خریدارم نی