جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهراز


ناهید

تو قلب شما مردم چه رازها که نهفته
هزاران راز که هیچ کس به هیچ کسی نگفته
ولی من توی قلبم فقط یه راز دارم
که این راز با شما من در میون می زارم
اون که دارم تو آتیشش می سوزم
باور کنید دوسش دارم هنوزم
خدا می دونه چی آورد به روزم
باور کنید دوسش دارم هنوزم
اون که دارم تو آتیشش می سوزم
باور کنید دوسش دارم هنوزم
خدا می دونه چی آورد به روزم
باور کنید دوسش دارم هنوزم
این رو به دوست گفتم
به غیر دوست گفتم
از این باکی ندارم
که سر زبون بیفتم
هر وقت که خواستم با تو بسازم
با من نساختی
بازی زندگی رو آخر
تو بودی باختی
هر وقت که خواستم با تو بسازم
با من نساختی
بازی زندگی رو آخر
تو بودی باختی
اون که دارم تو آتیشش می سوزم
باور کنید دوسش دارم هنوزم
خدا می دونه چی آورد به روزم
باور کنید دوسش دارم هنوزم
این رو به دوست گفتم
به غیر دوست گفتم
از این باکی ندارم
که سر زبون بیفتم
هر وقت که خواستم با تو بسازم
با من نساختی
بازی زندگی رو آخر
تو بودی باختی
هر وقت که خواستم با تو بسازم
با من نساختی
بازی زندگی رو آخر
تو بودی باختی
اون که دارم تو آتیشش می سوزم
باور کنید دوسش دارم هنوزم
خدا می دونه چی آورد به روزم
باور کنید دوسش دارم هنوزم
اون که دارم تو آتیشش می سوزم
باور کنید دوسش دارم هنوزم
خدا می دونه چی آورد به روزم
باور کنید دوسش دارم هنوزم...