جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدیگه رفتم


خشایار اعتمادی

دیگه رفتم ،دیگه بسه این حقارت
دیگه بسه به دروغهای تو عادت
آره رفتم که دیگه منو نبینی
نمی خوام از عشق من خیری ببینی
آره میرم ، میرم از دنیا تو
میرم و دل میکنم از دل تو
یادته می گفتی تو دنیای تو ،
من یه تکیه گاه شدم برای تو؟
گفتی که ختم به خیر تو منم ،
واسه این به سیم آخر میزنم
آره رفتم که دیگه منو نبینی
نمی خوام از عشق من خیری ببینی
آره رفتم که نگی زیادی بودم
توی دنیا یه جوری اضافی بودم
دل تو لیاقت ما رو نداشت
یه روزی رفت و ما رو تنها گذاشت
یادته می گفتی تو دنیای تو ،
من یه تکیه گاه شدم برای تو؟
گفتی که ختم به خیر تو منم ،
واسه این به سیم آخر میزنم!