جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدیگه دیره


شهرام کاشانی

به تماشای تو دل
در تب و تابت بیا
منو به دیونه نکن
تو رو به خدا زودتر بیا
دل خوشم به دیدنت
عکس قشنگت توی قاب
من فقط خودتو می خوام
قهر نکن زودتر بیا
گفتی میای ولی دیره
دل به عشقت آخه اسیره
عشقتو ور دارو بیا
دل داره بهانتو می گیره
اگه نیای غصم میگیره
دل از تبت آتیش می گیره
فقط با دیدن چشات
دلم آروم می گیره
چشمات از یادم نمیره
عشقت از قلبم نمی ره
گفتی میای ولی دیره
تنها یی جونمو میگیره
چشمات از یادم نمیره
عشقت از قلبم نمی ره
گفتی میای ولی دیره
تنها یی جونمو میگیره
به تماشای تو دل
در تبو تاب بیا
منو دیونه نکن
تو رو به خدا زودتر بیا
دل خوشم به دیدنت
عکس قشنگت توی قاب
من فقط خودتو می خوام
قهر نکن زودتر بیا
گفتی میای ولی دیره
دل به عشقت آخه اسیره
عشقتو ور دارو بیا
دل داره بهانتو می گیره
اگه نیای غصم میگیره
دل از تبت آتیش می گیره
فقط با دیدن چشات
دلم آروم می گیره
گفتی میای ولی دیره
دل به عشقت آخه اسیره
عشقتو ور دارو بیا
دل داره بهانتو می گیره
اگه نیای غصم میگیره
دل از تبت آتیش می گیره
فقط با دیدن چشات
دلم آروم می گیره