جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدیوونتم


حمیرا

بذار بگم دیوونتم آره دیوونتم من
نشکن منو به سنگ غم چراغ خونه تم من
بذار بگم دیوونتم آره دیوونتم من
نشکن منو به سنگ غم چراغ خونه تم من
رشته ی امید و گسستن از تو
عاشقی و مهر و محبت از من
قهر و جدایی با دل من از تو
این همه طاقت از من
این همه طاقت از من
بذار بگم دیوونتم آره دیوونتم من
نشکن منو به سنگ غم چراغ خونه تم من
قسم به اون کسی که می پرستی
با مهربونی دست و پامو بستی
روی زمین خدای من تو هستی
کاشکی میشد وقتی که قهری با من
خنده بشم روی لبات بشینم
رو برمگردون که گل امیدو
تو چشم تو ببینم
تو چشم تو ببینم
بذار بگم دیوونتم آره دیوونتم من
نشکن منو به سنگ غم چراغ خونه تم من
قسم به اون کسی که می پرستی
با مهربونی دست و پامو بستی
روی زمین خدای من تو هستی
کاشکی میشد وقتی که قهری با من
خنده بشم روی لبات بشینم
رو برمگردون که گل امیدو
تو چشم تو ببینم
تو چشم تو ببینم
بذار بگم دیوونتم آره دیوونتم من
نشکن منو به سنگ غم چراغ خونه تم من
بذار بگم دیوونتم آره دیوونتم من
نشکن منو به سنگ غم چراغ خونه تم من