جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدیوار سکوت


طوفان

نمی دونم چرا وقتی با منی
هی سکوت می کنی حرف نمی زنی
توی اوج خواستن و دم نزدن
نکنه داری ازم دل می کنی
نمی دونم با منی یا بی منی
بگو سکوتو بشکنم یا می شکنی
بگو سکوتو بشکنم یا می شکنی
بگو سکوتو بشکنم یا می شکنی
روز شماریم یه طرف چشم انتظاریم یه طرف
واسه دیدن تو بی اختیاریم یه طرف
توی سینه زحمت دیوونه داریم یه طرف
به تو هی فکر کردن و شب زنده داریم یه طرف
من سکوتو می شکنم من می خوام حرف بزنم
عشق بی ثمر یه روز سرد و بی تأثیر میشه
پشت دیوار سکوت عشق هم پیر میشه
من سکوتو می شکنم من می خوام حرف بزنم
این نگفتنها یه روزی دست و پا گیر میشه
پشت دیوار سکوت عشق هم پیر میشه
پشت دیوار سکوت عشق هم پیر میشه
روز شماریم یه طرف چشم انتظاریم یه طرف
واسه دیدن تو بی اختیاریم یه طرف
توی سینه زحمت دیوونه داریم یه طرف
به تو هی فکر کردن و شب زنده داریم یه طرف
من سکوتو می شکنم من می خوام حرف بزنم
عشق بی ثمر یه روز سرد و بی تأثیر میشه
پشت دیوار سکوت عشق هم پیر میشه
من سکوتو می شکنم من می خوام حرف بزنم
این نگفتنها یه روزی دست و پا گیر میشه
پشت دیوار سکوت عشق هم پیر میشه
پشت دیوار سکوت عشق هم پیر میشه
روز شماریم یه طرف چشم انتظاریم یه طرف
واسه دیدن تو بی اختیاریم یه طرف
توی سینه زحمت دیوونه داریم یه طرف
به تو هی فکر کردن و شب زنده داریم یه طرف