جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدو دلبر


شهره

میون دوتا دلبر من دو دلم کدوم ور
اینور برم یا اونور
یکیشسیاه گیسوش ابشار ریخته بردوش
یکیش طلای طلایی با چشم کهربایی
یکیش شلوغو طناز عاشق رقص و اواز
یکیش متینو سنگین ساکتو ناز و شیرین
میون دوتا دلبر من دو دلم کدوم ور
اینور برم یا اونور
اینور برم یا اونور
یه روز دلم برای این بیقراره
یه روز از دست اون اروم نداره
سر شب واسه اینسحر واسه اون دل من
دل من میشمره شبا ستاره
دل من میشمره شبا ستاره
میون دوتا دلبر من دو دلم کدوم ور
اینور برم یا اونور
یکیش با صد اشاره گفته دوسم میداره
یکیش نگفته اما این از نگاش میباره
هردو برام غزیزن هردو رو دوس میدارم
یه دل دارمو دو دلبر دو دل شدم تو کارم
میون دوتا دلبر من دو دلم کدوم ور
اینور برم یا اونور
اینور برم یا اونور
یه روز دلم برای این بیقراره
یه روز از دست اون اروم نداره
سر شب واسه اینسحر واسه اون دل من
دل من میشمره شبا ستاره
دل من میشمره شبا ستاره
میون دوتا دلبر من دو دلم کدوم ور
اینور برم یا اونور
اینور برم یا اونور