جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدولو خوشگله


خواننده: عباس قادری

بین 52 تا برگ تو ده لو خوشگله هستی
تو همونی که همیشه توی فکر من نشستی
بین 52 تا برگ تو ده لو خوشگله هستی
تو همونی که همیشه توی فکر من نشستی
همه ی فکر من اینه رقیبم تورو نبینه
همه ی فکر من اینه رقیبم تورو نبینه
توی این بازی یه وقتی به کمین تو بشینه
توی این بازی یه وقتی به کمین تو بشینه
ده لو خوشگله دلو خوشگله تو دست من تک دله
ده لو خوشگله دلو خوشگله تو دست من تک دله
این قمار سرنوشته تا پای جونم می شینم
تورو باید ببرم تورو باید ببرم
بردو باخت عشقمو من در وجود تو می بینم
تورو باید ببرم تورو باید ببرم
اگه شانسم بزنه بیای پیشم
توی این بازی عشق من فر می شم
ده لو خوشگله دلو خوشگله تو دست من تک دله
ده لو خوشگله دلو خوشگله تو دست من تک دله
بین 52 تا برگ تو دلو خوشگله هستی
تو همونی که همیشه توی فکر من نشستی
بین 52 تا برگ تو ده لو خوشگله هستی
تو همونی که همیشه توی فکر من نشستی
همه ی فکر من اینه رقیبم تورو نبینه
همه ی فکر من اینه رقیبم تورو نبینه
توی این بازی یه وقتی به کمین تو بشینه
توی این بازی یه وقتی به کمین تو بشینه
ده لو خوشگله دلو خوشگله تو دست من تک دله
ده لو خوشگله دلو خوشگله تو دست من تک دله
ده لو خوشگله دلو خوشگله تو دست من تک دله
ده لو خوشگله دلو خوشگله تو دست من تک دله
ده لو خوشگله دلو خوشگله تو دست من تک دله
ده لو خوشگله دلو خوشگله تو دست من تک دله
ده لو خوشگله دلو خوشگله تو دست من تک دله
ده لو خوشگله دلو خوشگله تو دست من تک