جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدوست دارم مادر


گیتی

ای که کلید بهشت بود به زیر پایت
ای هستی آفرینم شوم فدایت
دوست دارم ای مادر تا بینهایت
دوست دارم ای مادر تا بینهایت
روزت مبارک مبارک مادر
روزت مبارک مبارک مادر
دوست دارم ای مادر
دوست دارم ای مادر
روزت مبارک مبارک مادر
روزت مبارک مبارک مادر
دوست دارم ای مادر
دوست دارم ای مادر
ای تا سحر نخفته شبا تو بر سر من
چشم بود ز رویت همیشه روشن
دوست دارم ای مادر تا بینهایت
دوست دارم ای مادر تا بینهایت
روزت مبارک مبارک مادر
روزت مبارک مبارک مادر
روزت مبارک مبارک مادر
روزت مبارک مبارک مادر
روزت مبارک مبارک مادر
روزت مبارک مبارک مادر