جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدوستی


ایرج

دوستی دوستی ای به فدات جونو دلم جونو دلم
سر اگر در قدم تو بدهم بازخجلم
دشمنی وقتی ز دل نور محبت می بره رنگ آفتاب می پره رنگ آفتاب می پره
اون که دل می فروش ارزون به خدا بی خبره اگه سودی ببره بی وفایی می خره
درخت دوستی بنشان که کام دل ببار آرد
نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد

خدایا خدایا بده اون صفا را که جان را کنم من فدای یاری
خدایا خدایا چی می شه به دنیا که از آسمونت وفا به باری
دشمنی وقتی ز دل نور محبت می بره رنگ آفتاب می پره رنگ آفتاب می پره
اون که دل می فروش ارزون به خدا بی خبره اگه سودی ببره بی وفایی می خره