جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدوستم داری


خواننده: قیصر

به من نگو دوست دارم آخه نداری
اشکتو در نمیارم آخه میاری
از همون لحظه ی اول میدونستم ساده نیستی میدونستم ساده که نه عاشقو و دل داده نیستی
میدیدم دوست دارم رو از ته دلت نمیگی
عزیزم عشق با تو میشه یه عشق دروغی گفتی
بهمدوسم داری نداری نداری اشکمو در نمیاری
میاری میاری گفتی فقط منو میخوای نمیخوای
نمیخوای گفتی تا آخرش میای میدونم نمیای
این روزا عشق و عاشقی همش دروغه آخه کسی
واسه خودت تو رو نمیخوات نگو که عاشقی
ماله بچگیا بود آخ که دلم بچگیه دوباره
میخوات به من نگو دوست دارم آخه نداری
اشکتو در نمیارم آخه میاری به من نگو منو
میخوای آخه نمیخوای نگو تا آخرش میام آخه
نمییای گفتی بهمدوسم داری نداری نداری
اشکمو در نمیاری میاری میاری گفتی فقط منو
میخوای نمیخوای نمیخوای گفتی تا آخرش میای
میدونم نمیای