جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدنیا زتو سیرم


قاسم جبلی

دنیا ز تو سیرم
بگذار که بمیرم
در دامت اسیرم
ای دنیا
من بی گناهم
من بی پناهم
قلبم گواهم
ای دنیا
می نالم همچو نی ، با ناکامی
ای دنیا از تو سیرم ، تا بمیرم
ناید از من ، نامی بر لب
ای دنیا
دنیا ز تو سیرم
بگذار که بمیرم
در دامت اسیرم
ای دنیا
من بی گناهم
من بی پناهم
قلبم گواهم
ای دنیا